Các hoạt động nhà trường khác

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 1
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12
******************
I. Công tác chuyên môn
1. Giáo viên:
- Đa số các đồng chí đảm bảo ngày công, soạn bài đầy đủ trư¬¬ớc khi lên lớp 3 ngày. Có đầy đủ hồ sơ theo qui định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để BGH kiểm tra toàn diện tốt. Có ý thức chăm chút cho học sinh ở lớp mình phụ trách, duy trì tốt việc sinh hoạt chuyên môn; Có tinh thần luyện viết chữ đẹp cho GV và HS.
- Các tổ CM duy trì nề nếp sinh hoạt. Đổi mới SHCM theo hướng chuyên đề hoặc nghiên cứu KH. Trong tháng 12 các tổ đã sinh hoạt CM chuyên đề ”Nâng cao chất lượng VSCĐ”; các tổ đã đi sâu tìm biện pháp để nâng cao chất lượng VSCĐ cho các lớp.
- Học và hoàn thành BDTX modul 1 và modul 2 trên hệ thống.
2. Học sinh:
Lễ phép với thầy cô giáo và đoàn kết với bạn bè. Vui chơi những trò chơi lành mạnh trên sân tr¬ường. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp. Tiếp tục xây dựng nề nếp tự quản trên lớp.
Đi học chuyên cần, trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, học bài và làm bài tr¬¬ước khi đến lớp, có ý thức xây dựng phong trào học tập sôi nổi trên lớp, có tinh thần ôn tập và tăng cư¬¬ờng rèn luyện VSCĐ ở tất cả các môn học.
Học thể dục chính khóa đầy đủ, duy trì tốt việc tập thể dục giữa giờ và múa hát sân tr¬¬ờng vào tất cả các ngày trong tuần. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp học sạch sẽ, đổ rác đúng nơi qui định.
II./ Công tác khác:
Lao động: Chăm sóc bồn hoa ô cây được phân công tốt.
Công tác phổ cập: Tiếp tục theo dõi các biến động và hoàn thiện các loại hồ sơ phổ
Thư viện: Cập nhật hồ sơ, theo dõi lượt đọc, vào số các sách quyên
*Đánh giá chung: Thực hiện tốt kế hoạch đề ra (Có đánh giá XL CBGV ở tổ).


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2021
***************
I./ Giáo viên:
Tiếp tục duy trì soạn bài đầy đủ tr¬¬ước khi lên lớp 3 ngày. Có đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Tiếp tục thực hiện chương trình học kì 1 cho đến ngày 16/1/2021. Kết hợp dạy học theo TKB và ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho HS kiểm tra cuối kì 1.
Thực hiện giảng dạy chương trình kì 2 từ 18/1/2021.
Các tổ khối tiếp tục duy trì sinh hoạt chuyên môn, để thống nhất nội dung dạy học tuần tới và trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và SHCM theo các chuyên đề.

Tham gia coi thi, chấm thi nghiêm túc ( đối với các môn tổ chức KT tập trung); hoàn thành các báo cáo kết quả thi cuối học kì 1.
Vào sổ nhận xét điểm thi và các mức độ đạt được của HS về môn học, năng lực, phẩm chất, nạp báo cáo cho chuyên môn tổng hợp nộp cho PGD. Giáo viên chủ nhiệm và GV các bộ môn hoàn thành các nhận xét và ghi điểm vào sổ theo dõi chất lượng. Hoàn thành các thông tin Học bạ đối với học sinh ở học kỳ 1 đảm bảo theo hướng dẫn của nhà trường và có kế hoạch nâng bậc học sinh ngay từ đầu học kỳ 2.
Nạp báo cáo cuối kì 1 đúng lịch.
Kiểm tra VSCĐ lần 2. ( Vở chính tả)
Nhập báo cáo dữ liệu học kì 1 trên phần mềm CSDL ngành và vnedu.
CBQL và GV hoàn thành các nội dung đánh giá trên TEMS của hệ thống học tập BDTX.

II./ Học sinh:

TiÕp tôc duy tr× c¸c nÒn nếp do nhà trường và Đội quy định, vui ch¬i những trò ch¬i lµnh m¹nh trªn s©n tr­êng. Tham gia thi cuối học kì 1dầy đủ và làm bài đảm bảo chất lượng.
Thực hiện tốt các phẩm chất của người học sinh: chăm học chăm làm, tự tin trách nhiệm, trung thực kỉ luật, đoàn kết yêu thương.
Có ý thức trong các hoạt động để phát triển các năng lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học tự giải quyết vấn đề
III. C¸c c«ng t¸c kh¸c:
- CBTV tiÕp tôc cËp nhËt c¸c lo¹i sæ s¸ch th­ viÖn, theo dâi CBGV m­în s¸ch theo ®óng qui ®Þnh.
- Ban lao ®éng tiÕp tôc tæ chøc tèt c«ng t¸c lao ®éng VS chuyªn vµ ®æ r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh. Ch¨m sãc tèt các bồn hoa được phân công. Trồng bổ sung đường cây dọc sân văn phòng.
- Các tổ khối họp sơ kết kì 1, bình xét danh hiệu thi đua cho tổ viên. Xây dựng kế hoạch học kì 2.
- Tiếp thu kế hoạch học kì 2 tại PGD.
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kì 2.
- Nạp báo cáo học kì 1.


Nguồn bài viết: Phó Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic