Các hoạt động nhà trường khác

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I
Phần 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, nhiều đ/c năng lực chuyên môn vững vàng.
- Trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn cao. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên là khối đoàn kết nhất trí cao.
- Học sinh chăm chỉ học tập, thực hiện tốt các nề nếp theo quy định.
2. Khó khăn
- Vẫn còn thiếu GV môn mĩ thuật. Số CB giáo viên tiếp cận CNTT vẫn còn chậm. Học sinh KT còn nhiều ( 3 em).
Phần 2: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đối với độ ngũ, cán bộ, giáo viên
- Triển khai kịp thời và thực hiện có chất lượng tốt các công văn, hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết đến các tổ, khối chuyên môn và đến từng CBGV. Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh cũng đăng kí một nội dung đổi mới.
- 100% số lớp, số học sinh được học 2 buổi/ngày.
- Hồ sơ CBGV đảm bảo về số lư¬ợng, chất lượng và hình thức ngày một đ¬ược nâng dần lên cho phù hợp với yêu cầu của chuyên môn. Phần đa số các đồng chí đã thực hiện soạn bài đúng qui đinh của nhà trường, trong các đợt kiểm tra thường xuyên đại đa số các đồng chí thực hiện đảm bảo qui định trước 3 ngày.
- Hoàn thành thao giảng GVG cấp trường. ( theo TT 20/2019 của BGD&ĐT)
- CBQL và GV hoàn thành BDTX modul 1 và modul 2. Hoàn thành đánh giá Temis trên hệ thống.
- Chất lượng chấm VSCĐ cuối kì I: 9/9 lớp đạt
2. Nâng cao chất l¬ượng và hiệu quả giáo dục:
4.1.Công tác phổ cập giáo dục
- Thực hiện công tác PCGDTHĐĐT tốt, cập nhật số liệu kịp thời, chính xác, hồ sơ sạch đẹp và được đánh giá tốt qua các lần kiểm tra.
- Huy động số trẻ khuyết tật trong độ tuổi PC hoà nhập 9 em.
- Huy động trẻ trẻ 6 tuổi ra lớp học tại trường 48 em. Không có HS bỏ học.
- Đảm bảo tốt 3 tiêu chuẩn của PC GDTH ĐĐT mức độ III theo Nghị định 20 Chính phủ về PC - CMC
4.2. Đánh giá kết quả giáo dục.
- Chỉ đạo tốt công tác thực hiện đánh giá theo TT 30 và 22 đối với các lớp 2, 3, 4, 5 và đánh giá theo TT 27/ 2020 đối với lớp 1 nghiêm túc, công bằng, chính xác về Phẩm chất và năng lực cũng như ở các môn học và các hoạt động giáo dục (Có biểu mẫu chất lượng giáo dục đính kèm).
- Chất lượng VSCĐ đã được cải thiện sau lần kiểm tra thứ nhất. Cuối kì 1 có
4.3. Đánh giá công tác giáo dục mũi nhọn: TDTT, ...
- Công tác GD mũi nhọn TDTT luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện dự thi cấp huyện đạt kết quả ở mức trung bình, toàn trường đứng thứ 20 trên toàn huyện( với 1 giải ba và 2 giải KK).
4.4. Đánh giá kết quả thực hiện các kì thi
- Chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các kì thi định kì trong Học kì I. Học sinh tham gia thi đầy đủ, đảm bảo chất lượng đề ra.
Phần 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG
2.Ưu điểm:
-Nhìn chung cán bộ giáo viên nhà trường đã thực hiện tốt các quy chế chuyên môn theo quy định. Học sinh tham gia đầy đủ các nội dung học tập và rèn luyện của học kì 1. Các hoạt động chuyên môn học kì I của nhà trường đã đạt được kế hoạch.
- Chất lượng các môn học cũng như các yêu cầu về năng lực phẩm chất của học sinh trong kì 1 đều đạt.
3. Tồn tại:
- Chất lượng môn Toán ở khối lớp 4 chưa đạt yêu cầu ( ở lần KT thứ nhât) phải tổ chức cho HS kiểm tra bất thường.
- Chất lượng VSCĐ của 1 vài lớp chưa đảm bảo.
4. Nguyên nhân
- Việc tổ chức ôn tập và bồi dưỡng cho HS của một số GV chưa bám sát yêu cầu cần đạt.
- Việc rèn luyện VSCĐ ở một vài giáo viên chưa thường xuyên, PP chưa phù hợp.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II
I. Công tác chuyên môn:
1. Giáo viên:
- Tiếp tục ổn định sĩ số, tổ chức lớp, hình thức lớp. Củng cố nề nếp trong và ngoài lớp.
- “Nâng cao chất lượng đại trà-Nội dung đổi mới”; “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Đón thanh tra chuyên đề và các đợt của cấp trên. Kiểm tra hồ sơ quản lí.
- Dạy học MT Đan Mạch các chủ đề đã chọn.
- Thực hiện quy chế chuyên môn, dạy đúng, đủ, có chất lượng chương trình học kì II. Thực hiện tốt thanh kiểm tra giáo viên, học sinh. KT Hồ sơ GV.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh. Kiểm tra nội dung đổi mới…
- Giáo dục trẻ khuyết tật. Lập hồ sơ cá nhân và kế hoạch GD cá nhân từng em KT.
- Nạp, thi SKKN. Kiểm tra VSCĐ và chữ viết học sinh.
- Làm KĐCLGD và cập nhật PCGDTHĐĐT. Cập nhật VNEDU – Sổ LL điện tử.
- Thi các kì thi ĐK, cũng như đánh giá học sinh nghiêm túc đúng quy chế và theo TT hợp nhất 03 và TT 27 ( đối với lớp 1) của BGD&ĐT. Thực hiện công tác thi đua cuối năm.
- Duyệt HTCTTH và hoàn thành lớp học. Khối 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%.
* Xếp loại VSCĐ : Phấn đấu 9/9/lớp đạt:
+ Về năng lực phẩm chất phấn đấu 100% học sinh đạt.
+ Mỗi GV và HS thực hiện đầy đủ Điều lệ trường Tiểu học.
- Hoàn thành các loại hồ sơ cuẩ GV và hồ sơ học sinh.
- Tổng kết năm học, có kế hoạch tuyển sinh năm học mới.
2. Học sinh:
- Thực hiện tốt các nề nếp do nhà trường và Đội đề ra, vui chơi các trò chơi lành mạnh.
- Mua sắm đầy đủ sách vở học kì II. Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập và rèn lyện.
- Tích cực luyện viết chữ đẹp.
II. Công tác khác:
- Thực hiện ATGT, phòng chống chất cháy nổ, an toàn trong dịp tết về mọi mặt.
- Lao động VS cá nhân, công trình măng non. Làm công tác từ thiện, nhân đạo…
-Thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo đúng chủ đề, chủ điểm, lao động vệ sinh chuyên đầy đủ vào các ngày trong tuần.
- Làm tốt công tác XHH giáo dục; Công tác phố cập trong địa bàn.
-Tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây cảnh trong trường.
- Bổ sung trang trÝ líp häc vµ bảo quản c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ gi¸o dôc và tài liệu học tập tại lớp
II. Nhiệm vụ và giải pháp
-TiÕp tôc tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng lín cña §¶ng – cña ngµnh ph¸t ®éng.
- GVCN tích cực rèn luyện về chất lượng VSCĐ để đảm bảo về tỉ lệ lớp đạt vở sạch chữ đẹp và trường đạt VSCĐ.
-Tiếp tục lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng thùc sù trë thµnh mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng cho ph¸t triÓn GD.
-TÝch cùc båi d­ìng các câu lạc bộ, tăng cường đổi mới các phương pháp dạy học, đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để cuối năm không còn học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học cấp học.

Nguồn bài viết: Phó Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic